Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zwemschool Snorkeltje

Walter van de Geest h.o.d.n. Zwemschool Snorkeltje (hierna: Zwemschool Snorkeltje) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63317419 en is gevestigd aan Broerswetering 36 (3752AM) te Bunschoten-Spakenburg.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s).
 3. Diensten: de Diensten van Zwemschool Snorkeltje zijn het geven van zwemles aan Deelnemers met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door ENVOZ-organisatie en het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende doelgroepen.
 4. Dienstverlener: Zwemschool Snorkeltje biedt Diensten aan Deelnemer hierna: Zwemschool Snorkeltje.
 5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Zwemschool Snorkeltje.
 6. Website: https://www.zwemschoolsnorkeltje.nl.
 7. Reserveringssysteem: https://snorkeltje.i-reserve.net/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Zwemschool Snorkeltje en Deelnemer en op elke dienst die door Zwemschool Snorkeltje wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zwemschool Snorkeltje aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Zwemschool Snorkeltje is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Zwemschool Snorkeltje en Deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s).
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Zwemschool Snorkeltje niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Zwemschool Snorkeltje gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Zwemschool Snorkeltje is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Deelnemer schriftelijk of elektronisch wordt bevestigd. Niettemin heeft Zwemschool Snorkeltje het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor Zwemschool Snorkeltje gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Zwemschool Snorkeltje is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4  – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving.
 2. Zowel Deelnemer als Zwemschool Snorkeltje kan de Overeenkomst op elk moment ontbinden.
 3. De ontbinding kan op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 4. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst is Zwemschool Snorkeltje niet verplicht tot enige restitutie.
 5. Zwemschool Snorkeltje hanteert voor alle Deelnemers van het zwembad toegangsregels die de veiligheid dienen te waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Zwemschool Snorkeltje en Deelnemer.
 6. Bij overtreding door de Deelnemer van de toegangsregels als bedoeld in het vorige lid, heeft Zwemschool Snorkeltje het recht om de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot enige restitutie. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst op deze grond, geschiedt slechts indien de tekortkoming van de Deelnemer opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst met haar gevolgen redelijkerwijs rechtvaardigt.

  7. Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing op de situatie dat Deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen, niet of niet tijdig nakomt.

 7. Zowel Deelnemer als Zwemschool Snorkeltje kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Zwemschool Snorkeltje in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Zwemschool Snorkeltje eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Zwemschool Snorkeltje nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 5 – Inschrijven

 1. Inschrijven is mogelijk voor eenieder die wilt leren zwemmen.
 2. Inschrijven vindt plaats via het Wachtlijstsysteem op de Website van Zwemschool Snorkeltje door een digitale inschrijfformulier in te vullen.
 3. Vanaf het moment van inschrijven ontvangt Deelnemer elke twee weken een bericht van Zwemschool Snorkeltje met daarin een update van de wachtlijst en alle zwemlesmogelijkheden. Indien er sprake is van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend.
 4. Indien Deelnemer bijzondere eigenschappen heeft, zoals ASS, PDD-NOS, downsyndroom, lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dient Deelnemer dat te vermelden op het digitale inschrijfformulier. Aan de hand van de bijzondere eigenschappen c.q. gezondheidsrisico’s wordt bepaald wat de mogelijkheden voor Deelnemer zijn.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. Zwemschool Snorkeltje zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Zwemschool Snorkeltje staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Zwemschool Snorkeltje de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is Zwemschool Snorkeltje niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Deelnemer is te allen tijde verlicht om aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice op te volgen.
 4. Zwemschool Snorkeltje geeft Deelnemer geen garantie over de afzwemsnelheid van Deelnemer.
 5. Indien een medewerker een instructie geeft, is Deelnemer gehouden om deze instructies op te volgen.
 6. De aanwezigheid van ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers is alleen toegestaan indien de zweminstructeur/-ice dit noodzakelijk acht.

 

Artikel 7 – Diploma-zwemmen

 1. Het diploma-zwemmen geschiedt conform de normen van de ENVOZ organisatie.
 2. Het diploma-zwemmen zal afgenomen worden door Zwemschool Snorkeltje en vindt plaats op door het diploma instituut goedgekeurde zwembaden.
 3. Deelnemers worden tijdens de zwemles geselecteerd voor het diploma-zwemmen en ontvangen daarvoor een uitnodiging.
 4. Het diploma-zwemmen wordt in onderling overleg 1-op-1/1-op-2 of in de groep afgenomen.
 5. Op de locatie in Baarn dienen alle facturen te worden betaald om deel te nemen aan het diploma-zwemmen.
 6. Voor het diploma-zwemmen op de overige locaties dient het tarief van het lesgeld te worden betaald.

 

Artikel 8 – Zwemlessen

 1. Op de locatie in Baarn wordt op de zaterdagen 1-op-6 zwemles gegeven.
 2. Op de overige locaties worden 1-op-1/1-op-2 zwemles gegeven. Deelnemer kan zelf op de gewenste datum en/of tijdstip een reservering maken voor een zwemles via het Reserveringssysteem op de Website van Zwemschool Snorkeltje.
 3. Tijdens de Christelijke en landelijke feestdagen wordt er op de locaties van Zwemschool Snorkeltje geen zwemles gegeven. De betreffende datums staan op de Website van Zwemschool Snorkeltje vermeld.

 

Artikel 9 – Openingstijden/feestdagen en onderhoudswerkzaamheden

 1. Zwemschool Snorkeltje is gerechtigd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving moet plaatsvinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. Zwemschool Snorkeltje is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen) van de accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Zwemschool Snorkeltje is gerechtigd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 – Ziekte of verzuim

Baarn

 1. Indien Deelnemer 1-op-6 lessen volgt worden alle zwemlessen gefactureerd. Enkel de zwemlessen tijdens de schoolvakanties en feestdagen kunnen 2 dagen voor aanvang van de zwemles kosteloos worden geannuleerd.
 2. Indien sprake is van langdurige ziekte kan de factuur worden verrekend. Zwemschool Snorkeltje behoudt het recht om te vragen naar een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.

 

Overige locaties

 1. Ingeval van ziekte of verzuim dient Deelnemer zich af te melden via het Reserveringssysteem op de Website van Zwemschool Snorkeltje.
 2. Deelnemer kan voor 18.00 uur op de dag voor aanvang van de zwemles kosteloos annuleren. Indien de annulering na 18.00 uur op de dag voor aanvang van de zwemles plaatsvindt, heeft Deelnemer geen recht op enige restitutie.
 3. Deelnemer kan voor de zwemlessen die vanwege incidentele ziekte of verzuim gemist worden, een nieuwe reservering maken via het Reserveringssysteem op de Website van Zwemschool Snorkeltje.
 4. Indien één van de twee Deelnemers vanwege ziekte of verzuim afwezig is bij de 1-op-2 zwemles, is Deelnemer bevoegd een vervanger te vinden voor de 1-op-2 zwemles.

 

Artikel 11 – Uitsluiting

 1. Zwemschool Snorkeltje kan Deelnemer uitsluiten van deelname aan de zwemlessen, indien:
 1. Deelnemer zijn gedrag het lesgeven aan de overige Deelnemers belemmert;
 2. De aanwijzingen van de zweminstructeur of zweminstructrice worden genegeerd of niet worden geaccepteerd;
 3. Deelnemer op de locatie in Baarn niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.
 1. Bij uitsluiting van deelname aan de zwemlessen heeft Deelnemer op de locatie in Baarn geen recht op teruggave van reeds betaalde lesgeld.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief 9% BTW Zwemschool Snorkeltje is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Zwemschool Snorkeltje is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren.
 2. Zwemschool Snorkeltje is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.
 3. Voor de locatie in Baarn geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Deelnemer dient het lesgeld binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen op het rekeningnummer van Zwemschool Snorkeltje. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Deelnemer eerst een automatische herinnering ontvangen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien Deelnemer nog steeds in gebreken blijft na een tweede automatische herinnering, zal Zwemschool Snorkeltje Deelnemer weigeren om deel te nemen aan de zwemlessen.
 4. Voor de overige locaties geldt dat Deelnemer het lesgeld vooraf dient te betalen, op het moment dat Deelnemer een reservering maakt via het Reserveringssysteem op de Website van Zwemschool Snorkeltje.
 5. Wanneer deelnemer een 1-op-2 extra zwemles volgt en hier geen 2e deelnemer bij komt, dan zal de les na overleg worden aangepast naar een 1-op-1 zwemles, met de daarbij behorende prijsverhoging, of de les wordt geannuleerd.
 6. Wanneer deelnemer de zwemschool verlaat, na behalen diploma en/of na stopzetten contract, er staat nog geld op het reserveringssysteem, dan vindt er een restitutie plaats. Voor deze restitutie wordt €5,00 aan administratiekosten in rekening gehouden.

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Zwemschool Snorkeltje gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Zwemschool Snorkeltje verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer Zwemschool Snorkeltje tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Zwemschool Snorkeltje op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Het is Deelnemer verboden om in en rondom de accommodatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Zwemschool Snorkeltje gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 14 – Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Zwemschool Snorkeltje spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te verzorgen.
 2. Zwemschool Snorkeltje biedt zwemlessen aan in een veilige en hygiënische omgeving.
 3. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving
  te worden vermeld. Zwemschool Snorkeltje is nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade ontstaan door deze gemelde en door niet gemelde of niet bekende risico’s.
 4. In het belang van orde en veiligheid dienen de huisregels van Zwemschool Snorkeltje in acht te worden genomen.
 5. Zwemschool Snorkeltje is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
 6. Zwemschool Snorkeltje is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
 7. Zwemschool Snorkeltje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Zwemschool Snorkeltje mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering wordt uitgekeerd.

 

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de Diensten van Zwemschool Snorkeltje of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen via het contactformulier op https://www.zwemschoolsnorkeltje.nl/contact/ worden gemeld met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Zwemschool Snorkeltje de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Zwemschool Snorkeltje zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Zwemschool Snorkeltje en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Zwemschool Snorkeltje heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Zwemschool Snorkeltje en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Deelnemer gevestigd is tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.