Algemene voorwaarden

1)              Algemeen

 1. a) Deze door Zwemschool Snorkeltje opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op Zwemschool Snorkeltje.
 2. b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Snorkeltje en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
 3. c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Snorkeltje uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
 4. d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2)              Activiteiten

 1. a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de ENVOZ organisatie.
 2. b) Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

3)              Inschrijven

 1. a) Inschrijven kan voor eenieder die wilt leren zwemmen.
 2. b) Schrijf uw kind eerst in voor een proefles op ons wachtlijstsysteem. Op basis van dit systeem krijgt u een uitnodiging.
 3. c) De eerste proefles (15 minuten) is altijd gratis, een tweede proefles dient per les betaald te worden en zal 30 minuten duren. Een groepsproefles duurt altijd 40 minuten.
 4. d) Nadat uw kind een proefles heeft gehad kunt u zich officieel inschrijven via het inschrijfformulier op onze website: www.zwemschoolsnorkeltje.nl.
 5. e) Op het inschrijfformulier dient u te vermelden wanneer uw kind bijzondere eigenschappen (bv; ASS, PDD-NOS, downsyndroom), lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s heeft.
 6. f) Wanneer er op een later moment constateert dat uw kind valt onder 1 van de noemers bij punt 5. e) zal het lespakket worden aangepast, wij hanteren namelijk speciale tarieven voor kinderen met bijzondere eigenschappen, lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s. De aanpassing zal dan worden verrekend met eerdere betalingen.

4)              Lesrooster

 1. a) Het rooster wordt in onderling overleg gemaakt.
 2. b) Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website www.zwemschoolsnorkeltje.nl.

5)              Ziekte of afwezigheid

 1. a) Alle zwemlessen waarbij uw kind afwezig zal zijn dienen te worden afgemeld via onze website op de button ‘afmelden zwemles’. U krijgt een bevestiging van deze afmelding, deze bevestiging is tevens het afmeldingsbewijs.
 2. b) Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, kunnen in overleg worden ingehaald.
 3. c)Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen.
 4. d) Groepslessen kunnen enkel 1-op-1 worden ingehaald. Het inhalen van een groepsles kan tegen het gereduceerde tarief van €26,50 middels een 1-op-1 les worden ingehaald.
 5. e) Afmelden dient voor 18.00 uur op de dag voor aanvang van de les te gebeuren. Er worden dan bij de 1-op-1 en 1-op-2 zwemles geen kosten in rekening gebracht. Voor de groepslessen gelden andere regels zie 9 i) en 10 j).
 6. f) Bij afmelding na 18.00 uur op de dag voor aanvang van de zwemles en op de dag van de zwemles wordt er voor de 1-op-1 en 1-op-2 zwemles €14,50 per kind gefactureerd.
 7. g) Wanneer u vergeet af te melden wordt er een bedrag van het volledige lestarief gefactureerd bij de 1-op-1 en 1-op-2 zwemles.
 8. h) Bovenstaande punten (5e, 6f) zijn van toepassing voor ‘per les betalers’ en ‘limiet betalers’.
 9. 9. i) Volgt uw kind de groepslessen in Baarn dan worden alle lessen gefactureerd. Enkel voor de vakantielessen (zie locatiepagina Baarn) kunnen kosteloos worden afgemeld.
 10.  j) Enkel bij langdurige ziekte (langer dan 3 weken) kan de factuur (in Baarn) verrekend worden.

6)       Zwemlocaties

 1. a) Er wordt les gegeven in goedgekeurde zwembaden.
 2. b) Het afzwemmen / proefzwemmen vindt plaats op door het diploma instituut goedgekeurde zwembaden.

7)              Aanwezigheid ouder / verzorger

 1. a) De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
 2. b) De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 3. c) Bij de 1-op-1 & 1-op-2 zwemlessen dient de ouder ten alle tijden toezicht te houden op het zwembad.

8)              Afzwemmen en proefzwemmen

 1. a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de diploma eisen van de ENVOZ organisatie.
 2. b) Het afzwemmen zal afgenomen worden door Zwemschool Snorkeltje.
 3. c) Het afzwemmen wordt in onderling overleg 1-op-1/1-op-2 of in de groep afgenomen.

9)              Betalingen / prijzen

 1. a) De betalingen van de lesgelden dienen binnen 7 dagen overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van Zwemschool Snorkeltje. U ontvangt hiervoor een factuur per email.
 2. b) Wanneer de betaling niet binnen dit termijn is betaald krijgt u een automatische herinnering opgestuurd. Na de 2e automatische herinnering wordt uw kind geweigerd bij de zwemles
 3. c) Het abonnement dat u overeenkomt met de zwemschool kan in enkele gevallen worden gewijzigd.
  – U heeft zich ten tijde van de inschrijving niet gehouden aan punt 3) inschrijven 5 e). Dit geldt ook wanneer een diagnose pas in een later stadium bekend geconstateerd wordt.
  – Wanneer er door de overheid wettelijke wijzigingen worden doorgevoerd (bijvoorbeeld BTW-verhogingen) staan wij in ons recht de prijzen aan te passen. (Wijzigingsclausule
 4. d) Er kan betaald worden op basis van een limietregeling of per les betaling, dit wordt tijdens de proefles met de instructeur / -ice besproken.
 5. e) Voor het afzwemmen betaal je altijd het normale ‘per les’ bedrag, hiervoor geldt bij de 1-op-1 en 1-op-2 methode niet dat het beloningsbedrag wordt gefactureerd.

10)          Opzegging

 1. a) Opzegging dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

11)          Uitsluiting

 1. a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
 2. indien uw gedrag het lesgeven aan de (overige) kinderen / deelnemers belemmert;
 3. indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd

iii.   indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.

 1. b) Uitsluiting van deelname aan de zwemles kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Snorkeltje zijn bijgeschreven.

12)          Veiligheid

 1. a) Zwemschool Snorkeltje spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.
 2. b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Snorkeltje is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

13)          Aansprakelijkheid

 1. a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Zwemschool Snorkeltje daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. b) De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Snorkeltje door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Snorkeltje verzekerde bedrag.
 3. c) IIedere aansprakelijkheid van Zwemschool Snorkeltje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 4. d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Snorkeltje meldt.

14)          Restitutie gelden

 1. a) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
 2. b) Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

15)          Privacybescherming

 1. a) Persoonsgegevens worden door Zwemschool Snorkeltje alleen gebruikt voor de eigen administratie.

16)           Geschillen

 1. a) Alle geschillen tussen Zwemschool Snorkeltje en u vallen onder het Nederlands recht
 2. b) Alle geschillen tussen Zwemschool Snorkeltje en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

17)      Slotbepalingen

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u aan deze voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.